e-muvekkil

19.12.2019 | kararlar

İzale-i şuyu - Yargıtay Kararı

TÜRK MİLLETİ ADINA

YARGITAY İLAMI

T.C. 

YARGITAY

14. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO: 2016/9683

KARAR NO: 2019/7076

MAHKEMESİ: İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 07/05/2015

NUMARASI:   2014/927-2015/514

DAVACILAR: xxxxxxx

DAVALILAR: xxxxxxx

 

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 24.10.2014 gününde verilen dilekçe ile elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 07.05.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı xxxxxxx tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

 

K A R A R

Dava, alacaklı tarafından açılan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalılardan xxxxxxx'ın müvekkiline olan borcundan dolayı xxxxxxx İcra Müdürlüğü'nün 2012/50 E. Sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatıldığını, borçlunun bugüne kadar borcunu ödemediğini, borçlunun miras bırakanı babası xxxxxxx ve annesi xxxxxxx'dan kendisine intikal edecek olan xxx ada xx parsel, xxx ada  xx parsel ve xxx ada xx parsel sayılı taşınmazlar elbirliği  mülkiyetine  tâbi  olduğundan, dava konusu taşınmazlardaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesini  talep etmiştir.

Davalılar, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece; davanın kabulü ile, xxx ada xx parselde 351/1440 olarak kayıtlı payın,xxx ada xx parselde 1/4, 1/12 olarak kayıtlı payların ve xxx ada xx parsel sayılı taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı Sermed Arkadaş temyiz  etmiştir.

TMK’nın 644. maddesi gereğince bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını  bildirmeye  davet eder.

 

ESAS NO: 2016/9683

KARAR NO: 2019/7076

 

Mirasçılara gönderilecek davetiyede "belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete  dönüştürülmesine karar verileceğinin"  bildirilmesi zorunludur.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre  içinde  paylaşma  davası  açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Bu tür davalarda mirasçılık belgesine atıf yapılmakla yetinilmemeli; hüküm sonucunda infazda tereddüte neden olunmayacak şekilde elbirliği  halindeki mülkiyetin veya payın mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylı mülkiyete çevrilmesine  karar verilmelidir.

Yukarıda açıklanan ilkeler gereğince, somut olayda; davalı xxxxxxx'a dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tebligatın ilk seferde doğrudan Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre tebliğe çıkartıldığı anlaşılmaktadır. Yine gerekçeli karar da ilk seferde doğrudan Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre tebliğe  çıkartılmıştır.  Mahkemece, yargılamaya davalı xxxxxxx'in yokluğunda devam olunarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Kabule göre de, davalılara TMK'nin 644. maddesi gereğince meşruhatlı davetiye çıkarılarak sonucuna göre bir karar  verilmesi  gerekirken,  TMK'nin  644. maddesi gereğince şerh verilmeksizin tebligat çıkarılması ve hüküm kurulurken dava konusu taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesinde yalnızca mirasçılık belgesine atıf  yapılmakla  yetinilmesi, paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar  verilen  taşınmazlar  üzerinde paydaşlara düşecek pay oranlarının hükmün infazında tereddüte yol açmayacak şekilde ayrı ayrı belirtilmemesi doğru görülmemiş bu nedenlerle hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı  xxxxxxx'ın  temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 24.10.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan                Üye                  Üye                  Üye                Üye

H. ONAT     A.T.ERGİNBAY    S. ARSLAN      M. AKGÜN        B. ŞEN

 

Okundu:

H.Dağlı  G.Coşar

Arena Yazılım Web Çözümleri
Ara
Yol Tarifi