e-muvekkil

27.12.2010 | kararlar

Tahliye - Kiralananın Tahliyesi

T.C.
ŞiŞLİ
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELi KARAR
ESASNO :2009/1118 Esas
KARARNO :2009/1616

HAKİM : TULAY ESEN 36876
KATİP : OÖUZ KAHAN YALÇIN 67839
DAVACI :xxxx-
VEKİLİ : Av. MEHMET ERGEN - Altıyol
Bayramyeri Sokak Çağdaş İş Hani Kat 3
No 22-23 Kadıköy! ISTANBUL
DAVALI : xxxxxxx

 

DAVA : Kiralananın Tahliyesi
DAVA TARİHİ : 07/08/2009
KARAR TARiHİ :17/12/2009 Mahkememizde görülmekte bulunan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan açık yargılarnasımn sonunda

GEREGI DUŞUNULDU:

İDDİA: 

Davacı Vekili Mahkememize verdiği 24/12/2007 tarihli dava dilekçesiyle ve geldiği oturumlarda; davalının müvekkilinin maliki ve kiralayanı bulunduğu mecurda 0 1/1 1/2004 başlangıç tarihli kira sözleşmesiyle kiracı olarak bulunduğunu, kira sözleşmesinin 8. maddesinde kira bedellerinin Kasım ve Mayıs aylarında işlerneden 6 aylık peşin olarak ödenmesi, bu süre içerisinde ödenmemesi durumunda o dönem için takip eden ayların her hangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın rnuacceliyet kesbedeceği. açılacak takip ve açılacak davalarda temerrüde esas teşkil edeceğinin belirtildiğini. dayalı kiracı şirketin Kasım, Aralık 2007, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2008 ayı kira bedelinin 01/1112007 tarihinde ödenmemesi üzerine Kadıköy 1. Noterliğinin 15/11/2007 tarih ve 22086 yevmiye nolu ihtarnamesi keşide edilerek ödenmeyen kira bedellerinin 30 gün içerisinde ödenmesi, aksi taktirde akdin feshi ve mecurun tahliyesi isteğiyle tahliye davası açılacağının ihtar edildiğini, ihtarın usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen davalının yasal süresi içerisinde kira bedellerini ödernediğini.,bu nedenle temerrfıde düştüğünü belirterek taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin feshi ile dayalı kiracının mecurdan tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

SAVUNMA 

Davah vekili Mahkernemizin 0 1/04/2008 günlü oturumunda; dava konusu taşınmazın müvekkili tarafından tahliye edildiğini, davanın konusu kalmadığını bildirmiştir. 

GEREKÇE 

Dava kira akdinin feshi ve tahliye isteğine ilişkindir. 

Mahkememizin 01/04/2008 gün, 2007/1801 esas, 2008/619 

vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 6.Hukuk Dairesinin 09/02/2009 gün 2007/1801 Esas ‘Karar No: 2009/11 18 Esas -  karar sayılı ilamı ile bozularak mahkememize gönderilmiş, karar düzeltme süresi geçmiş olduğundan Mahkememizce esasa kaydı yapılarak bozmaya uyulmuştur. 

Davacı vekili de Mahkememizin 0 1/04/2008 günlü oturumunda; dava konusu taşınmazın dayalı tarafından tahliye edildiğini, 06/03/2008 tarihinde çilingir marifetiyle kapısı açtırılarak davaya konu taşınmazın müvekkil tarafından teslim alındığını, bu tarihin tahliye tarihi olarak kabul edilerek hakları saklı kalmak tutularak bu şekilde karar verilmesini, kira alacağına yönelik ve tazminat alacaklarına yönelik haklarını saklı tuttuklarını bildirmiştir.

 

Mahkememizce yapılan açık yargılama sırasında toplanan delillere, dava dilekçesine, cevap dilekçesine, kira sözleşmesine, tarafların Mahkememizin 01/04/2008 günlü oturumundaki beyanları, Yargıtay bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; davaya konu taşınmazın dayalı tarafından tahliye edildiği ve davanın konusu kalmadığı anlaşıldığından konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dava konusu taşınmaz dava tarihinden sonra boşaltıldığından dolayı yargılama giderlerinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm düzenlenip açıklanmıştır. 

HUKUM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davaya konu taşınmazın tahliye edildiği anlaşıldığından konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer OLMADIGINA, 

2–170,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyen davalıdan tahsili ile hazineye gelir yazılmasına, 

3-Davacı tarafından yatırılan peşin harçtan alınması gerekli karar ve ilan harcına mahsubu ile fazla yatırıldığı anlaşılan 4.695.10 TL. Harcın istek halinde davacıya IADESINE. 

4-Davacı tarafından yapılan 4.725,50 TL den harç iadesi düşündükten sonra kalan 

30,40 TL tevzi masrafı, 30,50 TL tebligat, 60,00 TL temyiz başvuru harcı, olmak üzere top 1am yap ilan 1 20,90 TL yargılama masraflarının davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 

5-Davacı taraf davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden dava tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi gereğince hesaplanan 18.952,64 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine 

Dair davacı vekilinin yüzüne, dayalı vekilinin yokluğunda tebliğden itibaren 8 gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

17/122009

Arena Yazılım Web Çözümleri
Ara
Yol Tarifi