e-muvekkil

27.12.2010 | kararlar

Tahliye Yargıtay Kararı

T.C.YARGITAY 6.Hukuk Dairesi
ESAS:251
KARAR:1039
YARGITAY İLAMI

                                              

MAHKEMESI       :Şişli 3.Sulh Hukuk Mahkemesi
ESAS NO         :2007/1801
KARAR NO        :2008/619
KARAR TARIHI    :01.04.2008
DAVACI          :XXXX
DAVALI          :XXXX
UÇUNCU SAHIS    :XXXX

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye 

davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde' duruşmalı olarak temyiz edilmiş ancak isin niteliği gereği duruşmaya tabi olmadığından durusrna isteminin reddine karar verildikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp

Dava temerrüt nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece taşınmaz tahliye edildiğinden konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiş. Hüküm davacı vekili tarafından yargılama giderlerine yönelik olarak temyiz edilmiştir. 

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağı tahsili amacıyla gönderilen temerrüt ihtan sonucunda ödeme yapılmaması üzerine davacı alacaklı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, temerrüt nedeni ile kiralananın tahliyesi isteminde bulunmuştur. Mahkemece taşınmaz tahliye edildiğinden konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiş. hüküm davacı vekili tarafından yargılama giderlerine yönelik olarak temyiz edilmiştir. 

Taraflar arasında düzenlenen 01.11.2004 başlangıç tarihli, 8 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalı, 01.11.2004 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracısı bulunduğu kiralananın sanlığa çıkanlması nedeni ile ticari işlerini tasfiye ederek O 1.11.2007 tarihinde tahliye ettiğini. taşınmaz tahliye edildiğinden davanın konusuz kaldığını bildirerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davacı vekili tarafından 06.03.2008 tarihi itibarı ile kiralananın tahliye edilip anahtarın teslim alındığının bildirildiği, davalı vekili tarafından kiralananın dava açılmadan önce tahliye edildiğinin bildirilmesi üzerine, davanın konusunun kalmadığı gerekçesi ile tahliye hakkında karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir. Anahtar teslimi hukuki bir işlemdir. Kiralananın davalı tarafından tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için boşaltılarak anahtarı kiralayana usulüne uygun olarak teslim edilmesi zorunludur. Kiralayanın anahtarı teslim almaktan kaçınması halinde ya tevdi mahalli tayin ettirilmesi ya da anahtar notere teslim edilmelidir, Kiralananı tahliye ettiğini ileri süren davalı, anahtarı kiralayana teslim ettiğini kanıtlayamamıştır. Anahtar teslimini, davalı kanıtlayamadığına göre, davacının bildirdiği 06.03.2008 tarihinde anahtarın teslim alındığının kabulü gerekir. 

 

Bu durumda kiralanan davanın açılmasından sonra tahliye edildiğinden mahkemece, dava açılmasına sebebiyet veren davalının yargılama giderleri ile sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde yargılama

     giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi doğru değildir

 

                Hüküm bu nedenle bozulmalıdır

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükrnün yargılama giderlerine hasren BOZULMASINA ve istek halinde peşin. alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 9.2.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verilmelidir.

Arena Yazılım Web Çözümleri
Ara
Yol Tarifi