e-muvekkil

14.10.2010 | kararlar

İhalenin Feshi

ESAS NO      : 2009/8900 KARAR NO : 2009/17268

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : Eyüp İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 10/03/2009

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 15.60 TL onama harcı alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 29.09.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Arena Yazılım Web Çözümleri
Ara
Yol Tarifi